Open Studio Stockholm
Götgatan 48. 118 26 Stockholm
INTEGRITETSPOLICY
Designbyrån Open Studio Stockholm AB, org nr 556859-2603 (”Open Studio”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas eller annars behandlas i samband med eller inom ramen för kunduppdrag, förberedande kontakter eller administrativa ärenden. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1. PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR OCH ÄNDAMÅL
Innan Open Studio antar ett uppdrag kan en kontroll ske internt för att tillförsäkra att ingen intressekonflikt föreligger. Under uppdragsförhållandet sker personuppgiftsbehandling med ändamålet att genomföra och upprätthålla kontakt med berörda. Därtill behandlas personuppgifter som led i administrativt arbete, inbegripet kontakter och fakturering. Open Studio sparar material internt i form av upprättade rutiner, korrespondens och anteckningar i syfte att sammanställa referensmaterial. Det är möjligt att nå Open Studio via e-mail, telefon och hemsida oavsett ärende. I och med kommunikationen med externa parter, exempelvis kunder, arbetssökande, leverantörer, intressenter och liknande, sker behandling av personuppgifter i och med kontakt med Open Studio.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OM DIG
Vi kan exempelvis behandla följande personuppgifter. Kunder: För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, jobbtitel och arbetsplats. Leverantörer: För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer (om du är en enskild näringsidkare) jobbtitel och arbetsplats. Intressenter: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, foto, jobbtitel & bostadsadress.

3. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN
All behandling av en personuppgift som vidtas sker med stöd av att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. Detta gäller även vid extern kontakt. Om Open Studio behöver behandla ytterligare personuppgifter inom ramen för ett uppdrag sker det i kundens berättigade intressen. I denna del gör Open Studio en bedömning att de registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, utan att behandling kan motiveras utifrån kundens berättigade intressen.

4. DINA RÄTTIGHETER
Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du rätt till att kostnadsfritt begära tillgång till, korrigera, ändra och radera personlig information som vi har om dig. Du har även rätt till att kräva en flytt av dina uppgifter till en annan part. Om begäran sker vid upprepade tillfällen har Open Studio rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran. Open Studio förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

5. INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER
Vid upphandling av uppdrag lämnas uppgifter av kunden själv. I vissa fall inhämtas dock även kompletterande personuppgifter från offentliga eller privata register, så som exempelvis Bolagsverket och Bisnode. Kunden ansvarar för personuppgifter fram tills överlämnande till Open Studio.

6. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
Beroende på uppdragets karaktär kan personuppgifter delas med andra mottagare såsom myndigheter, motparter, ombud samt juridiska samarbetspartners. Open Studio använder även digitala verktyg för mailhantering och administration, vilka tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som därmed också kan komma att ta emot personuppgifter.

7. LAGRINGSTIDER
Open Studio behandlar alla uppgifter under uppdragets gång och arkiverar dessa i två (2) år efter uppdragets avslut. Räkenskapsunderlag (som kan innehålla personuppgifter) måste sparas i sju år efter innevarande kalenderår enligt lag. Övriga uppgifter behandlas aldrig längre än vad som krävs för det specifika ändamålet.

8. SÄKERHET
För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

9. ÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att denna integritetspolicy kan komma att ändras. Nuvarande policy antogs den 24 maj 2018.

10. KONTAKTINFORMATION
Kontakta oss om du har några frågor om denna policy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.